TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä 05.11.2021

  1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
    Rekisterinpitäjä: Parkinsonliitto ry
    Osoite: Käsityöläiskatu 4 A, 3 krs, 20100 Turku
    Puhelin: 02 274 0400
    Sähköposti: parkinson-liitto@parkinson.fi
    Y-tunnus: 0767468–1
    Yhteyshenkilö: Leena Kataja
    Puhelin: 050 560 1317,
    Sähköposti: leena.kataja@parkinson.fi
    Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry, Tarja Ruuska
  2. Rekisteröidyt
    Rekisterissä käsitellään yhdistyksien jäsenien ja yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden
    yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.
  3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
    Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
    aikana, sen ylläpito ja kehittäminen. Sekä jäsenviestintää, jäsenlaskutusta, tilastointia, tieteellistä
    tutkimusta ja toiminnan suunnittelua.
    Myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä, mikäli hänellä
    on ollut luottamustehtävä, ainoastaan nimi ja luottamustoimi tieto säilytetään.
    Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.
    Rekisteröidyn jäsentietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
  4. Käsiteltävät henkilötiedot
    Rekisterissä käsitellään jäsenyhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen
    liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
    Rekisteröidyn perustiedot: etu- ja sukunimi, syntymäpäivä, ja – aika, sukupuoli, liittymis- ja päättymispäivä, status (aktiivisuus), jäsennumero, postituskieli, osoite, maa, kunta, maakunta
    Rekisteröidyn yhteystiedot: puhelin- ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, postitustieto
    Rekisteröidyn lisätiedot: diagnoosi, diagnoosivuosi, sairaanhoitopiiri, huomautukset
    Rekisteröidyn jäsenyydet: jäsenyhdistys, jäsenlaji, jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä
    Rekisteröidyn tehtävät: luottamus- ja vapaaehtoistoimet
    Rekisteröidyn ansiomerkit: merkki, myöntämispäivä
    Rekisteröidyn laskut: jäsenmaksutiedot
    2
  5. Säännönmukaiset tietolähteet
    Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Osoitepäivitykset ja kuolintieto Postin palvelun
    kautta.
  6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
    Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu liiton jäsenrekisteri järjestelmään,
    johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
    Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käyttäjällä on
    henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
  7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
    Liiton yhteistyökumppaneille jäsenyhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden
    toteuttamiseksi.

Yhdistys postittaa jäsenistölle tiedotuslehtisen 1–2 kertaa vuodessa. Osoiteaineisto sisältää: nimen,
osoitteen.
Yhdistys lähettää tiedotteita sähköpostilla. Osoiteaineisto sisältää: nimen, sähköpostiosoitteen.
Hermolla lehden osoiteaineisto lähetetään Parkinsonliiton toimesta kirjapainoon sähköisesti. Lehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Osoiteaineisto sisältää: jäsennumeron, nimen, osoitteen ja lehden kappalemäärän.
Joulukortti/arpa osoitteisto lähetetään Parkinsonliiton toimesta postituksesta vastaavalle henkilölle sähköisesti, joulukortit/arvat lähetettään kerran vuodessa. Osoiteaineisto sisältää: jäsennumeron, nimen, osoitteen
Jäsenyhdistysten tiedotteet; Parkinsonliiton toimesta postituksesta vastaavalle henkilölle sähköisesti. Osoiteaineisto sisältää: jäsennumeron, nimen, osoitteen.
Luovuttamistapa: Excel-tiedostona sähköpostilla turvapostia käyttäen.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

  1. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
    Liitto voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
  • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä
    Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on
    tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä
    Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
  • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai
    henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
    3
    Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
    Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
  1. Henkilötietojen säilytysaika
    Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
    päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään kuluvan vuoden jäsenyyden päättymisestä.
    Sen jälkeen tiedot poistetaan. Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin,
    jos sovellettava lainsäädäntö tai liiton sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää
    säilytysaikaa.
  2. Profilointi
    Profilointia käytetään kurssien markkinoinnissa, kyselyissä mm. iän, jäsenlajin, paikkakunnan mukaan.
  3. Rekisteröidyn oikeudet
    Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa liitolle/yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
    Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
    milloin tahansa:
  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
    perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja
    käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
    Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Liitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
  1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
    Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
    Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
    tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
    4
  2. Yhteydenotot
    Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
    muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse jäsensihteeri Leena Kataja, leena.kataja@parkinson.fi.
    Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
    Parkinsonliitto ry
    jäsensihteeri Leena Kataja
    Käsityöläiskatu 4 A, 20100 Turku
    Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry, Tarja Ruuska, tiedotussihteeri
  3. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
    Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
    tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 05.11.2021