TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä 05.11.2021

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
  Rekisterinpitäjä: Liikehäiriösairauksien liitto ry
  Osoite: Käsityöläiskatu 4 A, 3 krs, 20100 Turku
  Puhelin: 02 274 0400
  Sähköposti: parkinson-liitto@parkinson.fi
  Y-tunnus: 0767468–1
  Yhteyshenkilö: Leena Kataja
  Puhelin: 050 560 1317,
  Sähköposti: leena.kataja@parkinson.fi
  Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry,
 2. Rekisteröidyt
  Rekisterissä käsitellään yhdistyksien jäsenien ja yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden
  yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.
 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
  aikana, sen ylläpito ja kehittäminen. Sekä jäsenviestintää, jäsenlaskutusta, tilastointia, tieteellistä
  tutkimusta ja toiminnan suunnittelua.
  Myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä, mikäli hänellä
  on ollut luottamustehtävä, ainoastaan nimi ja luottamustoimi tieto säilytetään.
  Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.
  Rekisteröidyn jäsentietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
 4. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisterissä käsitellään jäsenyhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen
  liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
  Rekisteröidyn perustiedot: etu- ja sukunimi, syntymäpäivä, ja – aika, sukupuoli, liittymis- ja päättymispäivä, status (aktiivisuus), jäsennumero, postituskieli, osoite, maa, kunta, maakunta
  Rekisteröidyn yhteystiedot: puhelin- ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, postitustieto
  Rekisteröidyn lisätiedot: diagnoosi, diagnoosivuosi, sairaanhoitopiiri, huomautukset
  Rekisteröidyn jäsenyydet: jäsenyhdistys, jäsenlaji, jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä
  Rekisteröidyn tehtävät: luottamus- ja vapaaehtoistoimet
  Rekisteröidyn ansiomerkit: merkki, myöntämispäivä
  Rekisteröidyn laskut: jäsenmaksutiedot
  2
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Osoitepäivitykset ja kuolintieto Postin palvelun
  kautta.
 6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
  Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu liiton jäsenrekisteri järjestelmään,
  johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käyttäjällä on
  henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
 7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
  Liiton yhteistyökumppaneille jäsenyhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden
  toteuttamiseksi.

Yhdistys postittaa jäsenistölle tiedotuslehtisen 1–2 kertaa vuodessa. Osoiteaineisto sisältää: nimen,
osoitteen.
Yhdistys lähettää tiedotteita sähköpostilla. Osoiteaineisto sisältää: nimen, sähköpostiosoitteen.
Hermolla lehden osoiteaineisto lähetetään Parkinsonliiton toimesta kirjapainoon sähköisesti. Lehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Osoiteaineisto sisältää: jäsennumeron, nimen, osoitteen ja lehden kappalemäärän.
Joulukortti/arpa osoitteisto lähetetään Parkinsonliiton toimesta postituksesta vastaavalle henkilölle sähköisesti, joulukortit/arvat lähetettään kerran vuodessa. Osoiteaineisto sisältää: jäsennumeron, nimen, osoitteen
Jäsenyhdistysten tiedotteet; Parkinsonliiton toimesta postituksesta vastaavalle henkilölle sähköisesti. Osoiteaineisto sisältää: jäsennumeron, nimen, osoitteen.
Luovuttamistapa: Excel-tiedostona sähköpostilla turvapostia käyttäen.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 1. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Liitto voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä
  Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on
  tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä
  Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai
  henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
  3
  Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
  Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
 1. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
  päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään kuluvan vuoden jäsenyyden päättymisestä.
  Sen jälkeen tiedot poistetaan. Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin,
  jos sovellettava lainsäädäntö tai liiton sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää
  säilytysaikaa.
 2. Profilointi
  Profilointia käytetään kurssien markkinoinnissa, kyselyissä mm. iän, jäsenlajin, paikkakunnan mukaan.
 3. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa liitolle/yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
  Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  milloin tahansa:
 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
  perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja
  käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
  Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Liitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
  Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
  Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
  tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
  4
 2. Yhteydenotot
  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
  muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse jäsensihteeri Leena Kataja, leena.kataja@parkinson.fi.
  Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
  Parkinsonliitto ry
  jäsensihteeri Leena Kataja
  Käsityöläiskatu 4 A, 20100 Turku
  Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry, Tarja Ruuska, tiedotussihteeri
 3. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
  tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 05.11.2021