ETELÄ-KYMEN PARKINSONYHDISTYS RY
SÄÄNNÖT
1§ YHDISTYKSEN NIMI, TOIMINTA-ALUE JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja
Miehikkälän kunnat.
Yhdistyksen kotipaikka on Kotkan kaupunki.
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • toimia kansalais-ja kansanterveysjärjestönä ja samalla Parkinsonin tautia ja siihen läheisesti
  liittyviä liikehäriösairauksia sairastavien, heidän omaistensa ja muiden näistä sairauksista
  kiinnostuneiden yhdyssiteenä
 • parantaa liikehäiriösairauksia sairastavien elämänlaatua edistämällä heidän lääkinnällistä ja
  sosiaalista kuntoutustaan
 • lisätä tietoa mainituista sairauksista, diagnostiikasta, hoito- ja tutkimusmahdollisuuksista sekä
  sairastuneiden tukimusmahdollisuuksista
 • vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon niin, että liikehäiriösairauksien aiheuttamat
  ongelmat otetaan huomioon
 • edistää vapaaehtoista kansalaistoimintaa liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä
  keskuudessa.
 • antaa jäsenille ja omaisille vertaistukea
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • järjestää kokouksia sekä esitelmä-, kerho- ja keskustelutilaisuuksia
 • harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa.
 • järjestää loma- ja virkistystoimintaa liikehäiriösirauksia sairastaville ja heidän omaisilleen
 • valvoo liikehäiriösairauksista kärsivien etuja tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla
  lausuntoja
 • tukee mainittuihin sairauksiin kohdistuvaa tutkimusta
 • toimii yhteistyössä viranomaisten, vammaisjärjestöjen, säätiöiden sekä muiden yhteisöjen kanssa
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa tarkoitusta varten kiinteää omaisuutta
 • perustaa rahastoja
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä sekä järjestää
  juhlia ja muita yleisötilaisuuksia
  -anoa toiminnalleen tukea valtiolta, kunnilta, säätiöiltä ja muilta yhteisöiltä
  3§ JÄSENET
  Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Parkinsonin tautia tai siihen läheisesti liittyvää
  liikehäiriösairautta sairastava henkilö ja muu henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen
  toteuttamiseksi.
  Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Liittyessään
  yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
  Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka
  haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
  Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön
  yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi.
  4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
  Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän on laiminlyönyt
  jäsenmaksun suorittamisen kaksi vuotta sen erääntymisestä tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä
  tai sen ulkopuolella vaikeuttaa yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.
  Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen
  tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
  erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on vlevollinen
  ottamaan erottamisen esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
  5§ JÄSENMAKSU
  Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle kalenterivuosittain jäsenmaksun,
  jonka suuruuden erikseen kummallekin ryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.
  Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksun suorittamisesta.
  6§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
  Yhdistys pitää vuosittain yhden (1) sääntömääräisen vuosikokouksen.
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä.
  Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
  katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
  jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
  viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä hallitukselle.
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on
  ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
  kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.
  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
  kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa sekä suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa.
  7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
  Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta
  jäsenille lähetettävällä kirjeellä, sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai
  jäsenistön keskuudessa ilmestyvässä lehdessä julkaistavalla kutsulla.
  Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat.
  8§ VUOSIKOKOUS
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. esitetään toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
 2. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
  muille vastuuvelvollisille
 4. pääätetään jäsenmaksun suuruudet erikseen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille
 5. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 6. hyväksytään talousarvio
 7. valitaan jokaa toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
 11. päätetään kokousten koollekutsumistavasta
 12. valitaan varsinaiset liittokokousedustajat ja varaedustajat
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9§ HALLITUS
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen vuosikokouksessa valitut
  puheenjohtaja ja kuusi-kymmenen (6-10) jäsentä.
  Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta, siten että puolet hallituksen
  jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäsiellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
  Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai
  ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
  he katsovat siihen olevan aihetta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
  Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai
  varapuheenjohtaja on läsnä.
  Hallituksen kokous voidaan pitää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
  puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  Hallituksen tehtävänä on:
 • edustaa yhdistystä
 • edistää yhdistyksen tavoitteita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa
 • johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
 • ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset, lukuun ottamatta kunniapuheenjohtajuutta
  ja kunniajäsenyyttä
 • pitää jäsenluetteloa
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja omaisuutta sekä tehdä tilinpäätös
 • laatia toimintakertomus
 • tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa
  heidän palkkauksensa
  10§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TOIMINNANTARKASTUS
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
  toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen sääntömääräistä vuosikokousta.
  Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen
  vuosikokousta.
  11§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
  rahastonhoitajan kanssa.
  12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
  Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kahden
  kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
  muuttamisesta.
  Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan seuraavassa yhdistyksen
  kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi (1) kuukausi, ensimmäisessä kokouksessa
  yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja toisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3)
  äänten enemmistöllä annetuista äänistä.
  Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen siten kuin
  yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää. Myös jos yhdistys lakkautetaan, sen varat
  käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
  13§ Yhdistyksessä on muutoin voimassa mitä on säädetty yhdistyslaissa.